1. תפקידי החממה

תפקידה של מערכת חממות התיירות (מרכז חונכות ויעוץ בתיירות) של משרד התיירות הוא לסייע ליזמים להקים או להרחיב עסקים קטנים ובינוניים בתחום התיירות, במטרה לגוון את המוצר התיירותי הישראלי ובמטרה ליצור מקורות תעסוקה והכנסה חליפיים באזורי הפריפריה.

המרכז לחונכות ויעוץ בתיירות, (הנקרא גם חממות תיירות) פועל בשיתוף עם הרשויות לפיתוח הנגב והגליל, (להלן: הרשויות לפיתוח) משרד החקלאות ומשרד התיירות.

מרכזים אלה פועלים במרכזי טיפוח יזמויות (מטי)  ובשיתוף פעולה עם עמותות התיירות האזוריות והם משמשים כמערכת אירגונית הנותנת חונכות עסקית, יעוץ, הכוונה וליווי בשלבי תכנון והקמה לעסקים קיימים ולעסקים חדשים בתחומים שונים בתיירות. כל חממה אזורית מופעלת ע"י רכז החממה שהוא מנהל המטי או מנהל עמותת התיירות באיזור.

התכנית הרעיונית של היזם מוצגת בפני צוות ההיגוי של החממה הכולל את נציגי משרדי התיירות והחקלאות, עמותת התיירות, והרשות המקומית. צוות ההיגוי קובע את מסלול הסיוע לפרוייקט ומכוון את היזם ליעוץ מקצועי בתחום הנדרש. צוות ההיגוי בכלל ורכז החממה בפרט, ממשיכים במעקב ובלווי הפרויקט עד לשלב הפעלתו.

הסיוע בשלב הראשון מתבטא בהצמדת יועץ מקצועי ליזם, שתפקידו לאבחן את הרעיון של היזם, ו/או לבדוק את הכדאיות הכלכליתו/או להכין פרוגרמה, ובשלבים המתקדמים גם ללוות את הקמת והפעלת העסק. היזם משתתף ברבע התשלום ליועץ המקצועי.

סיוע במימון לפרויקטים ניתן מקרנות מיוחדות שהועמדו למטרה זו ע"י הרשויות והבנקים.

2. תחומי היעוץ

איעוץ ליזמים בהכנת פרוגראמות ובתכנון ראשוני של עסקים חדשים או עסקים בהקמה.

בחונכות עסקית בתחומים שונים לעסקים קיימים.

גיעוץ עסקי וליווי שיווקי לעסקים בשלבי הקמה והפעלה .

ד.  השתתפות במימון קורסים בנושאי תיירות כפרית ובניהול עסקים קטנים.

היעוץ וליווי הכנת תכנית שיווק ופרסום של מקבץ ישובים או עסקים על בסיס אזורי או כ"חבילתתיירות" אזורית.

ו. יעוץ וליווי הכנת תכנית להקמת פרויקט תיירותי אזורי, המוקם ביוזמת גוף  ציבורי. (מועצה מקומית/אזורית, עמותת תיירות).